Zasady i warunki

Terms and Conditions

Uczestnictwa w panelu Ipsos iSay („Zasady i warunki”)

Aby zostać członkiem panelu Ipsos iSay („Panelu”), ogólnoświatowego panelu konsumenckiego Ipsos obsługiwanego przez Ipsos Sp. z o. o.(„”“Ipsos”/„my”), użytkownik musi mieć stały meldunek w Polsce oraz ukończone 16 lat i zaakceptować te Zasady i warunki („Członek”/„Państwo”). Naszym Członkom już dzisiaj oferujemy szansę udziału w testowaniu i ocenie usług i produktów przyszłości oraz wyrażenia swojej opinii na wiele zagadnień. Głos naszych Członków reprezentuje opinię tysięcy!

Ipsos Sp. z o. o. jest spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce i siedzibą przy

ul. Domaniewska 34 A
Warszawa 02-672
Poland

1. Spis treści

2. Dołączenie do panelu

Z zastrzeżeniem wymagań podanych powyżej, każdy może zgłosić chęć członkostwa w Panelu. Jednakże zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia, bez jakiegokolwiek obowiązku uzasadnienia takiej odmowy.

Członkostwo nie jest otwarte dla pracowników grupy firm Ipsos i członków ich najbliższej rodziny.

3. Korzystanie z danych osobowych

Gwarantujemy, że zebrane informacje o Członku będą traktowane jako całkowicie poufne, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi prawami, przepisami i zasadami, także tymi dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych oraz naszą polityką prywatności i polityką dotyczącą plików cookies. Te polityki są integralną częścią niniejszych Zasad i warunków i znajdują się tutaj: https://www.ipsosisay.com/pl-pl/privacy-policy i https://www.ipsosisay.com/pl-pl/cookies-policy

W ramach tego zobowiązania, obiecujemy, że:

 • Nie będziemy próbowali niczego sprzedawać i nie będziemy przekazywać danych osobowych Członka osobom trzecim do celów marketingowych lub związanych ze sprzedażą w sytuacjach innych niż związanych z funkcjonowaniem Panelu.
 • Indywidualne odpowiedzi w ankietach pozostaną poufne i będą wykorzystywane wyłącznie razem z innymi poufnymi odpowiedziami chyba, że Członek wyrazi na to zgodę.
 • Odmowa odpowiedzi na konkretne pytanie w ankiecie, do której Członek jest zaproszony, lub odmowa wzięcia udziału w ankiecie nie będą miały wpływu na członkostwo.
 • W każdej chwili Członek może poprosić o usunięcie z Panelu i zakończyć członkostwo.

4. Polityka dotycząca wiadomości e-mail

Po dobrowolnym zarejestrowaniu się w Panelu oraz potwierdzeniu adresu e-mail, nie należy oznaczać wiadomości e-mail lub innych wiadomości otrzymanych od nas jako spamu lub niechcianych wiadomości w przeciwnym razie użytkownik może być odpowiedzialny za wszelkie szkody poniesione przez Ipsos.

W zależności od ustawień zabezpieczeń skrzynki pocztowej, otrzymywane od nas zaproszenia do ankiet mogą być bezpośrednio przenoszone do folderu z niechcianą pocztą lub podobnego. Aby tego uniknąć, prosimy dodać adres ankietyPL@eu.ipsosisay.com do książki adresowej.

5. Rejestracja informacji podstawowych

W związku ze statystycznymi analizami, które Ipsos dostarcza swoim klientom, Ipsos potrzebuje pewnych demograficznych i osobistych informacji o swoich członkach, włącznie z danymi poufnymi, jak na przykład dochody.

Udzielenie Ipsos tych informacji jest warunkiem udziału w ankietach, w innym przypadku nie będziemy mogli stwierdzić, czy uczestnictwo danego członka w ankiecie spełni kryteria w niej uczestnictwa. Prosimy również o dostarczenie pewnych informacji na temat gospodarstwa domowego oraz dzieci w stosunku do których Członek jest rodzicem/opiekunem prawnym.

Podczas procesu rejestracji do panelu oraz w trakcie uczestniczenia w naszych ankietach badawczych, Członek zgadza się dostarczać wyłącznie prawdziwe, rzetelne i kompletne informacje oraz wyraża zgodę na aktualizowanie konta Panelu o dostarczone informacje, aby przechowywane dane były aktualne i dokładne.

6. Zasady działania panelu

Członkowie będą otrzymywali łącza do odpowiednich zaproszeń do ankiet od Ipsos za pośrednictwem e-maila, SMS-a lub innej komunikacji elektronicznej. Członkowie nie mają obowiązku udzielania odpowiedzi w tych ankietach. W każdej ankiecie można wziąć udział tylko raz. Prosimy, aby nie oznaczać e-maili od Ipsos iSay jako spamu, jak wyjaśniono w poprzednim paragrafie. Ipsos nie jest zobowiązane do wysyłania każdej nowej ankiety do wszystkich Członków, Ipsos nie może także zagwarantować ani minimalnej, ani maksymalnej liczby ankiet, jakie zostaną przesłane w ciągu roku.

Ipsos przedsięwzięło szczególne środki zabezpieczenia danych. Jednakże, jeśli w przesyłanych e-mailach pojawią się wirusy, Ipsos nie będzie odpowiedzialny za wynikające z tego tytułu konsekwencje, w związku z czym nie można żądać rekompensaty od Ipsos.

7. Dopuszczalne działania i uczestnictwo

Po udostępnieniu Członek ma dostęp do społeczności członków i innych funkcji interakcji społecznościowych. Członek przyjmuje do wiadomości, że za wszystkie wiadomości, opinie, informacje, zdjęcia i każdy inny materiał opublikowany przez siebie lub innych Członków odpowiedzialność ponosi osoba, która opublikowała materiał. Członek zobowiązuje się, że nie będzie publikował, ani przesyłał żadnych materiałów, które:

 • Są nielegalne. Dotyczy to treści i jakichkolwiek wiadomości, które promują lub dotyczą nielegalnych działań lub zachęcają innych do ich popełnienia.
 • Są obraźliwe, obsceniczne i propagują nienawiść. Dotyczy to języka, informacji i zdjęć. Zamaskowane używanie przekleństw (np. „k__a”) jest traktowane jak prawdziwe przeklinanie.
 • Są pogróżkami, są napastliwe, oszczercze lub szkalujące zarówno pomiędzy Członkami, jak i skierowane w kierunku moderatora Ipsos i innych pracowników Ipsos.
 • Podżegają do nienawiści lub przemocy.
 • Są fanatyczne - pod względem rasowym, etnicznym, seksualnym i innym obraźliwym.
 • Są przesłaniem politycznym lub religijnym nie na temat.
 • Mają na celu reklamowanie lub marketing towarów lub usług.
 • Zawierają wirusy, uszkodzone pliki, „konie trojańskie” i jakikolwiek inny złośliwy kod.
 • Zawierają dane osobowe Członka lub dane osobowe innych ludzi.
 • Są własnością lub są objęte prawami autorskimi kogoś innego.

Należy pamiętać, że Ipsos nie przeprowadza wstępnej kontroli jakichkolwiek informacji opublikowanych przez Członków.

Jednak, Ipsos zastrzega sobie prawo do usunięcia jakiejkolwiek treści, która została opublikowana za pośrednictwem narzędzia Sondaże lub innej interaktywnej funkcji, którą możemy udostępnić Członkom w dowolnym momencie.

8. Zachowanie poufności danych dzieci

Jeżeli Członek dostarczył informacji dotyczących dzieci mieszkających w jego gospodarstwie domowym i potwierdził, że jest rodzicem lub prawnym opiekunem, możemy kontaktować się z Członkiem w sprawie ankiet, które chcielibyśmy, aby wypełniły dzieci. Zawsze przed zaproszeniem dziecka do uczestnictwa w badaniu prosimy o wyrażenie zgody naszych Członków, nie kontaktujemy się z dziećmi bezpośrednio chyba, że dziecko jest członkiem Panelu.

9. Nagradzanie za uczestnictwo w ankietach online

Za każdym razem, kiedy ankieta zostanie wypełniona przed terminem, Członek otrzyma punkty, inną nagrodę za wypełnienie lub zyska możliwość wzięcia udziału w Losowaniu Nagród. Rodzaj i wielkość nagrody lub Losowanie Nagród może się różnić w zależności od stopnia trudności ankiety, jej długości lub innych podobnych elementów.

Jeśli Członek pragnie zrezygnować z uczestnictwa w Panelu, powinien wymienić wszystkie swoje punkty bonusowe na kupony przed rezygnacją, w przeciwnym razie straci pozostałe punkty, a konto z punktami zostanie automatycznie usunięte.

Mogą pojawić się sytuacje, gdy punkty za ostatnio wypełnione ankiety nie pojawiają się od razu na koncie Członka. W takich przypadkach punkty zostaną dodane później do konta Członka.

Ipsos zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie, do wprowadzenia okresu weryfikacji (maksymalnie 96 godzin), w czasie którego nagroda będzie miała status „Oczekująca”. W tym okresie przeprowadzimy kontrolę jakości i nadużyć. Poinformujemy uczestnika o każdym takim okresie oczekiwania, który go dotyczy, za pośrednictwem sekcji Najczęściej zadawane pytania na stronie internetowej członków Panelu lub za pomocą innych środków komunikacji, zgodnie z Sekcją 14 poniżej. Nowo zarejestrowani członkowie Ipsos iSay będą zawsze musieli poczekać 96 godzin od daty rejestracji zanim nagroda utraci status „Oczekująca”.

Gdy konieczna liczba Członków odpowie na ankietę lub Członek faktycznie nie pasuje do profilu, Ipsos lub jego klienci mają prawo do zakończenia ankiety na każdym etapie i nie gromadzenia kolejnych odpowiedzi. W takiej sytuacji i w zależności od stopnia wypełnienia ankiety, może zostać przyznana ograniczona liczba punktów lub Członek może nie otrzymać żadnych punktów.

10. Cookies, cyfrowy odcisk palców, dane urządzenia i inne informacje na urządzeniu

Naszym celem jest:

 • upewnienie się, że ankieta jest dostarczana w formie dostosowanej do urządzenia Członka,
 • zapewnienie pomocy w przypadku pojawienia się problemów z uzyskaniem dostępu lub wypełnieniem ankiety.
 • używanie zanonimizowanych informacji, gdy tylko jest to możliwe, do celów badawczych. Na przykład do określenia wartości procentowej Członków używających określonego typu przeglądarki w danym kraju.

Powody, dla których korzystamy z poniższych środków, zostały opisane szczegółowo w naszej polityce prywatności.

Cookies

Jak szczegółowo opisano w naszej polityce dotyczącej plików cookies, korzystamy z różnego rodzaju plików cookies, możemy także odczytywać pliki cookies umieszczone przez podmioty zewnętrzne. Po wcześniejszym uzyskaniu zgody, pliki cookies są wykorzystywane do celów statystycznych, kontroli jakości, walidacji, zapobiegania oszustwom i kontroli oszustw.

Cyfrowy odcisk palców

Możemy również wykorzystywać technologię cyfrowych odcisków palców, znaną również jako „Identyfikacja maszynowa”, do zbierania pewnych informacji na temat sprzętu i oprogramowania urządzenia Członka.

Dane urządzenia i inne informacje na urządzeniu

Możemy również wykorzystywać pewne informacje o sprzęcie i oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Członka do kontroli jakości i zapobiegania oszustwom.

W ten sposób automatycznie przechwytujemy informacje takie jak adres IP, dane o lokalizacji, system operacyjny, ustawienia ekranu, typ przeglądarki oraz to, czy Członek korzysta z programu Flash lub Java i czy urządzenie ma kamerkę internetową.

11. Informacja o poufności

Jako uczestnik badania, Członek będzie pytany o opinię na temat nowych pomysłów, produktów, opakowań, które ciągle są na etapie opracowywania i nie są znane opinii publicznej. Członek może zetknąć się, może zyskać pozwolenie na zobaczenie, użycie, albo zyskać inny rodzaj dostępu do pewnych niepublicznych, poufnych, zastrzeżonych lub tajnych informacji handlowych, albo materiałów, które stanowią jedyną i wyłączną własność naszego klienta w tym, ale bez ograniczenia do informacji dotyczące produktów klienta (ogólnie „Informacja Poufna”). Kopiowanie, drukowanie, przechowywanie, przekazywanie i ujawnianie w jakikolwiek sposób Informacji poufnych do których Członek ma dostęp jest zabronione. Wykorzystywanie Informacji poufnych do innych celów, niż te dla których zostały one ujawnione jest również zabronione.

12. Własność intelektualna

Ipsos jest właścicielem i zachowuje pełne i wyłączne prawa do znaków handlowych, logo, praw autorskich i treści strony internetowej oraz innych praw własności intelektualnej („Własność intelektualna Ipsos”). Członek nie może korzystać, ani powielać treści Własności intelektualnej Ipsos bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Ipsos. Żadne z postanowień niniejszych Zasad i Warunków nie może być interpretowane jako przyznające jakiekolwiek prawa, tytuł lub udział w jakimkolwiek patencie, znaku handlowym, prawach autorskich, technologii, których właścicielem jest Ipsos lub podobnych praw teraz lub w przyszłości.

13. Rekompensata i ograniczenie odpowiedzialności

Członek zgadza się chronić i zabezpieczać firmę Ipsos, jej przedstawicieli, partnerów, klientów, menedżerów, pracowników, agentów i prawników przed całą odpowiedzialnością, wszelkimi roszczeniami, procesami, pozwami, działaniami, osądami, karami, szkodami, kosztami, stratami i wydatkami (w tym uzasadnione honoraria adwokackie, koszty sądownicze i/lub koszty ugody), które wynikają lub są związane z: (i) członkostwem w Panelu, (ii) udziałem w ankietach badawczych prowadzonych przez Ipsos, (iii) roszczeniami stron trzecich, (iv) naruszeniem przez Członka tych Zasad i Warunków.

Każde niezgodne z prawem i niewłaściwe działania spowodowane przez Członka w trakcie członkostwa w Panelu lub związane z uczestnictwem w ankietach badawczych prowadzonych przez Ipsos, które mogą zostać uznane za naruszenie prawa karnego i/lub cywilnego, uprawnia Ipsos do skorzystania ze wszystkich środków w tym zakresie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo i zgodnie z zasadami słuszności. Ipsos unieważnia wszystkie gwarancje, wyraźne i dorozumiane, odnoszące się do członkostwa Członka w Panelu i uczestnictwa w ankietach badawczych prowadzonych przez Ipsos i Ipsos nie ponosi odpowiedzialności (w tym bez ograniczeń odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikające szkody) względem Członka i osób trzecich związanej z uczestnictwem w Panelu i udziałem w ankietach badawczych prowadzonych przez Ipsos.

Członek zobowiązuje się do zwolnienia z całej odpowiedzialności Ipsos, klientów Ipsos, każdą ze spółek wszystkie jej spółki oraz ich poszczególnych przedstawicieli, kierowników, akcjonariuszy, pracowników oraz agentów z wszelkich roszczeń, procesów, powództw, żądań, strat, odpowiedzialności, zobowiązań, osądów, szkód, kosztów i wydatków każdego rodzaju (w tym uzasadnione honoraria adwokackie) („Straty”)wynikających w sposób pośredni lub bezpośredni z: jakichkolwiek obrażeń, śmierci, uszkodzenia własności i innych szkód trwałych lub rzekomo trwałych poniesionych przez Członka wynikających z dystrybucji, sprzedaży, konsumpcji, użycia lub kontaktu z produktem w związku z testowaniem produktu oraz badaniem oceny. Nie dotyczy to jakichkolwiek Strat spowodowanych z tytułu poważnych zaniedbań Ipsos lub klienta Ipsos lub jakiejkolwiek odpowiedzialności ponoszonych przez te podmioty na mocy obowiązujących przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkty lub praw ochrony konsumentów.

14. Warunki udziału

Ipsos zastrzega sobie prawo do zmian tych „Zasad i warunków” w dowolnym momencie. O wszelkich aktualizacjach będziemy informować za pośrednictwem sekcji Najczęściej zadawanych pytań na stronie internetowej dla członków Panelu. Od czasu do czasu możemy kontaktować się z Członkiem za pośrednictwem e-maila w celach związanych z administrowaniem konta oraz biuletynami Informacyjnymi e-mail i specjalnymi komunikatami zawierającymi kluczowe informacje związane z aktywnością członków Panelu oraz kluczowymi aktualizacjami Panelu („Aktualizacje członkostwa”).

Możemy również wysłać wiadomość e-mail dotyczącą (i) nagród, do których Członek może się kwalifikować dzięki uczestnictwu w ankietach i (ii) nowych kampanii aktywności prowadzonych w ramach Panelu, które dotyczą (nowych) nagród i/lub wymiany punków w Panelu (zbiorczo nazwane „Aktualizacjami aktywności”). Odbiór tych Aktualizacji aktywności jest opcjonalny i można oddzielnie zrezygnować z ich otrzymywania w dowolnym momencie korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w tych e-mailach.

W niektórych przypadkach indywidualne ankiety mogą podlegać dodatkowym warunkom, o których Członek zostanie poinformowany na początku takiej ankiety. Członek nie jest zobowiązany do zaakceptowania takich dodatkowych warunków, jednak może to wpłynąć na jego/jej kwalifikowalność do takiej ankiety.

15. Wypowiedzenie/Inaktywacja członkostwa

W dowolnym momencie Członek może wypowiedzieć członkostwo. Może to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail na adres ankietyPL@eu.ipsosisay.com ub klikając odpowiednie łącze na pulpicie konta Ipsos iSay. Należy pamiętać, że pełne przetworzenie żądania i usunięcie informacji ze wszystkich naszych systemów może potrwać do siedmiu (7) dni, więc w tym czasie nadal Członek może okazyjnie otrzymywać wiadomości e-mail od Ipsos. Jeśli Członek pragnie zrezygnować z uczestnictwa w Panelu, powinien wymienić wszystkie swoje punkty bonusowe na kupony przed rezygnacją, w przeciwnym razie straci pozostałe punkty, a konto z punktami zostanie automatycznie usunięte.

Członkostwo możemy wypowiedzieć w dowolnym momencie z zachowaniem dziesięciodniowego (10) okresu wypowiedzenia. Ipsos zastrzega sobie także prawo do wypowiedzenia członkostwa w Panelu bez wcześniejszego powiadomienia za wszelkie działania wykraczające poza nasze parametry jakości oraz cele biznesowe oraz jakiekolwiek inne naruszenia niniejszych zasad i warunków, polityki prywatności oraz obowiązujących zasad dotyczących uczestnictwa w ankietach. W przypadku takiego wypowiedzenia, uczestnik ma dziesięć (10) dni na wymianę wszystkich punktów, które zgromadził na nagrody przed datą wypowiedzenia.

Wypowiedzenie członkostwa w Panelu przez Ipsos z powodu nieuczciwego użytkowania lub zachowania lub poważne naruszenie niniejszych Zasad i Warunków, polityki prywatności lub zasad dotyczących ankiet, może skutkować natychmiastowym przepadnięciem wszystkich nagród lub punktów naliczonych w związku z takim użytkowaniem, zachowaniem lub naruszeniem (w tym, w zależności od przypadku, posiadanych punktów lub innych nagród ze statusem „Oczekujące”). Użycie konta Członka przez osobę inną niż Członek może zostać potraktowane jako nieautoryzowane użycie i może być podstawą do natychmiastowego wypowiedzenia członkostwa i utraty punktów.

Ipsos zastrzega sobie prawo do usuwania nieaktywnych Członków z Panelu. Oznacza to wypowiedzenie członkostwa Członka, jeśli Członek nie podejmie żadnej aktywności w Panelu lub nie odpowie na żadne zaproszenie do udziału w ankiecie poprzez kliknięcie łącza prowadzącego do ankiety przez okres ponad sześciu (6) miesięcy. Ipsos poinformuje Członka o takim wypowiedzeniu. Członeka będzie miał trzydzieści (30) dni na wymianę wszystkich pozostałych punktów lub reaktywację konta, w innym przypadku straci te punkty, gdyż zostaną one usunięte.

16. Sądownictwo

Niniejsze Zasady i Warunki będą podlegały prawu obowiązującemu w Polsce oraz jurysdykcji niewyłącznej sądów polskich.

17. Zmiany w Zasadach i Warunkach

Nasze Zasady i Warunki podlegają regularnej aktualizacji. Wszystkie aktualizacje umieszczamy na tej stronie internetowej. O wszelkich zmianach poinformujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub po zalogowaniu się po wprowadzeniu zmiany. Ostatnia aktualizacja naszej polityki prywatności odbyła się dnia 13/05/2022.

18. Kontakt z nami

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszych paneli, członkostwa w panelu oraz informacji związanych z członkostwem w jednym z naszych paneli, prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Wsparcia Panelu. Kontakt:

E-maile prosimy wysyłać na adres: ankietyPL@eu.ipsosisay.com temacie wpisując „Ipsos iSay Panel”

Lub pisząc do nas na adres:
Nr ref.: Ipsos iSay Panel
Panel Support Team
Ipsos Sp. z o. o. ul.
Domaniewska 34 A
Warszawa 02-672
Poland